تشخیص پر شدن چاه فاضلاب

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب

پر شدن چاه فاضلاب علائم مختلفی دارد؛ این علائم تایید حتمی پر شدن چاه نیست و ممکن است با وجود این علائم باز هم چاه پر نشده باشد و عامل دیگری باعث ایجاد این علائم شده باشد. عمده ترین آنها به صورت زیر است:

۱- بوی نامطبوع

۲- نم بالای چاه

۳- صدای آب

۴- بیرون زدن فاضلاب

۱- بوی نامطبوع

چاه فاضلاب به دلیل مواد ضاید و فضولات موجود در آن بوی بسیار بد و نامطبوعی دارد. اما این بو در چاههای خالی و یا کم آب، ناچیز بوده و به خارج چاه انتقال نمیابد. اما زمانی که آب چاه زیاد شود و به عبارتی چاه پر شود این بو نیز تشدید میشود. بنابراین بوی بد چاههای پر در بیرون چاه، کفشویها و یا لولههای متصل به چاه احساس میشود و این بو بشدت زننده و آزار دهنده است. همچنین این بو از لولههای تهویه چاه که در بالای ساختمان قرار دارد نیز قابل استشمام است.

۲- نم بالای چاه

چاههای پر و انباشته از فاضلاب دارای رطوبت بسیار زیادی هستند. این رطوبت باعث مرطوب شدن دهانه چاه و دورچینیهای آن میشود. به همین دلیل سطح زمین روی چاه، موزاییکهای و یا سنگهای آن رطوبت زیادی دارند و این مسئله با توجه به محیط اطراف مشهود است. با مشاهده سنگها و موزاییکهای روی چاه نسبت به اطراف آن و یا لمس آنها این مسئله قابل فهم است.

۳- صدای آب

اگر دقت کرده باشد وقتی شیئی داخل آب و یا چاه آب میافتد، آب صدای خاصی میدهد. چاه فاضلاب هم به همین صورت است. وقتی آب و فاضلاب از طریق لوله فاضلاب، به داخل چاه میریزد آب صدا میدهد که این صدا در چاههای کم آب قابل شنیدن نیست. اما در چاههای پر آب و انباشته از فاضلاب (نه چاههای سرریز) این صدا در بالای چاه (با دقت) قابل شنیدن است. برای افراد متخصص این کار عمق خالی چاه نیز قابل تشخیص است.

۴- بیرون زدن فاضلاب

آخرین راه تشخیص پر شدن چاه فاضلاب، بیرون زدن فاضلاب از لولههای متصل به چاه، کفشویها و یا سنگ توالت است. در این روش باید دقت کرد که بیرون زدن فاضلاب ناشی از گرفتگی لولهها نباشد که در آن صورت نیاز به لوله بازکنی دارد. در این روش باید فاضلاب از پایین سطح ساختمان یعنی پایین ترین طبقات خارج شده باشد و اگر از سطح بالا و یا طبقات بالا بیرون بزند، علت پر شدن چاه نیست و مشکل مربوط به گرفتگی لوله و یا چیز دیگری است.

برای تشخیص دقیق پر شدن چاه و یا مقدار عمق پر شده، از افراد آگاه و متخصصین این کار مشاوره بگیرید.