پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

امروزه با تولید روز افزون فاضلاب و به خصوص فاضلاب صنعتی این نیاز وجود دارد که مجموعه‌ای عمل تصفیه فاضلاب صنعتی را انجام دهد. بهترین وسیله برای تصفیه فاضلاب صنعتی در مجموعه‌های محدود پکیج تصفیه فاضلاب است. تصفیه فاضلاب صنعتی همزمان با گسترش صنایع ومصرف آب و تولید پساب لازم گردیده است. استانداردهای زیست محیطی و قوانین محیط زیست شرایط خاصی را برای ورود پساب فاضلاب به منبع پذیرنده که ممکن است چاه جاذب یا چاه جذبی باید و یا فضای سبز باید لحاظ می‌کنند.

شرکتهای تصفیه فاضلاب و طراحان پکیج‌های تصفیه فاضلاب همزمان با طراحی، ساخت و اجرای پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی اقدام به طراحی و ساخت و اجرای پکیج‌های تصفیه فاضلاب صنعتی می‌کنند. طراحی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

ویژگیهای فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی ویژگیهای خاصی دارد که آن را از دیگر فاضلابها متمایز می‌کند و برای تصفیه این فاضلاب باید از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده کرد. مشخصه‌های شاخص عمومی تصفیه فاضلاب و پساب‌های صنعتی و فاضلاب صنعتی عموماً در سه بخش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خلاصه می‌شود که هر کدام خصوصیاتی دارد.

- مشخصه‌های فیزیکی
شامل رنگ، بو، دما، کدورت و مواد جامد

- مشخصه‌های شیمیایی
عامل مواد آلی، روغن و گریس، کربوهیدراتها، سموم، پروتئین‌ها، فنل‌ها، سورفاکتانتها و مواد غیر آلی شامل فلزات سنگین، قلیاها، کلریدها، نیتروژن، گوگرد، فسفر و گازهای مختلف شامل متان، هیدروژن سولفید و اکسیژن می‌باشد.

- مشخصه‌های بیولوژیکی
عامل کل باکتریها، تخم انگلها، کل کلیفرمها و عوامل بیماریزا

 

مراحل کلی تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل کلی تصفیه فاضلاب صنعتی درون پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی به صورت زیر است. تصفیه مقدماتی شامل:

۱- آشغالگیر (ریز دانه و درشت دانه)
۲- دانه گیر

۳- متعال سازی
۴- حوض ته نشینی اولیه

فاضلاب صنعتی پس از انجام تصفیه مقدماتی درون پکیج تصفیه فاضلاب و انجام عملیات تصفیه و به تناسب بار آلودگی و همچنین استاندارد زیست محیطی و نکات مهم محیط زیست مورد نظر در خروجی وارد مراحل بعد می‌گردد. این مراحل عبارتند از:

۱- حوضچه اختلاط تند
درون این حوضچه پساب فاضلاب صنعتی با مواد شیمیایی مورد نیاز با استفاده از یک مخزن دور تند اختلاط پیدا می‌کند و مخلوط می‌شود.

۲- حوضچه اختلاط کند
پساب و فاضلاب صنعتی پس از اختلاط تند وارد حوضچه اختلاط کند می‌شود و با مواد شیمیایی مخلوط می‌شود. درون این حوضچه یعنی حوضچه اختلاط کند لخته‌ها فرصت کافی پیدا کرده تا با مواد شیمیایی بهتر و بیشتر مخلوط شوند.

۳- حوض ته نشینی
پس از تشکیل لخته‌ها درون حوضچه‌ها در پکیج تصفیه فاضلاب، پساب و فاضلاب صنعتی وارد یک مرحله ته نشینی گردیده تا لخته‌ها و فلوک‌ها به مرور زمان ته نشین شده و از پساب صنعتی جدا گردد و به ادامه مرحله تصفیه فاضلاب برود.

منبع: شرکت فرآب صنعت